Talent Hunter - Блог

дни на кариерата с Talent Hunter

Дни на кариерата с Talent Hunter

Хей, Таланти! Очакваме ви на 12.октомври.2017, на Дните на кариерата, за да си поговорим за бъдещето! Ще се видим там нали?

Мениджър за един ден

Включи се в „Мениджър за един ден“

Искате ли да сте Talent Hunter?

Искате ли да поставите началото на финансовото си благополучие?
Искате ли да се потопите в света на технологичните новости?

Възможно е, ако :

– можете да останете фокусирани дълго време в решаването на сложни и комплексни задачи,

– търсите физически и интелектуални предизвикателства,

– ни убедите в горното.

Включете се начело на Отбора за един ден!

Очакваме Ви!

Тази година се отчита ръст на заплатите от 17-20% за някои ИТ специалисти

В тази на пръв поглед позитивна тенденция за ръст на възнагражденията и продобивките се крият и няколко сериозни рискове за самата ИТ индустрия, казва Ангел Маджаров, Тalent Hunter

Ангел Маджаров е Operations Manager на Talent Hunter – консултантска компания за подбор и селекция, специализирана в идентифицирането и привличането на експерти и мениджъри за ИТ и телеком индустрията.

В ИТ сектора продължи тенденцията към увеличаване на възнагражденията. Но тази година продължаващият вече няколко години ръст показа нарастване с доста сериозен темп – ако в предишните четири-пет години наблюдавахме постепенен ръст с по 7%-10% на годишна база, то тази година (2016) наистина надмина очакванията на повечето участници в бранша и бяхме свидетели на ръст от 17%-20% за някои групи ИТ специалисти само в рамките на една календарна година.

Това нарастване обхваща експертите в програмирането на софтуерни езици като Java, JavaScript и .NET като за тези роли търсенето през годината беше изключително динамично и това до голяма степен породи сериозния тренд на увеличение. Също така нуждата от софтуерни експерти, познаващи machine learning, или от DevOps експерти, които са доста по-рядко срещани на пазара, ги направи още по-скъпоплатени от изброените по-горе специалисти.

Принципът на пазарното търсене продължава да покачва заплатите на ИТ специалистите, които се занимават с програмиране и системна администрация. По-малък ръст на заплатите и спад в търсенето наблюдаваме при специалистите, които се занимават с бази данни (Oracle, MySQL).

Рисковете за ИТ индустрията

В тази на пръв поглед позитивна тенденция за ръст на възнагражденията и продобивките в ИТ сектора се крият и няколко сериозни риска за самата индустрия. Тези рискове са свързани с устойчивостта на ИТ растежа и бъдещето на самата индустрия. В момента, след последните увеличения през 2016, заплатите на софтуерните специалисти в България са до голяма степен изравнени със заплатите на колегите им в повечето други традиционни европейски дестинации за изнасяне на ИТ бизнес в Източна Европа, като Полша, Чехия, Унгария, Румъния, което ни поставя в нова позиция на европейския пазар. Ако досега ние имахме ценово предимство за международните инвеститори спрямо гореизброените държави, сега излизаме почти наравно като потенциална инвестиционна дестинация. А е факт, че голяма част от тези държави разполагат с доста по-сериозен брой ИТ специалисти, които биха могли да бъдат привлечени по-бързо и безпроблемно от потенциални нови и съществуващи ИТ инвеститори, сравнени с нас.

Какъв е потенциалът на индустрията?

Вторият риск за растежа е навлизането на недостатъчно нови хора в ИТ сектора – виждаме, че очакванията на повечето софтуерни компании за растеж са доста умерени, да не кажем скромни, в наемането на нови специалисти. Все още сме известни като ИТ дестинация с високото качество на софтуерните специалисти, но тази тенденция едва ли ще се запази твърде дълго. Реалността в сектора е много малкото нововлизащи специалисти в индустрията на годишна база (процентите са под 4-5% на година на нововлизащи ИТ експерти в индустрията), което не може да реши голямото търсене и нужди на бизнеса. Софтуерните университети и многото академии за подготовка на ИТ специалисти също трудно решават проблема. Факт е, че много малка част от преквалифицираните хора от други професии към ИТ намират реална реализация в ИТ бранша. Демографията на страната ни вкарва все по-малко студенти, които завършват ИТ, които са реално най-предпочитаният ресурс за индустрията.

Променят ли се очакванията на кандидатите? 

Голямото търсене и конкуренцията за хора пораждат и третия риск за индустрията, а именно – промяната на работните нагласи и отношението към работата у много ИТ специалисти. Наблюдава се сериозна девалвация на предлаганите умения и възможности на ИТ специалистите, съпоставено с очакванията им за заплащане и придобивки, което за все повече фирми не изглежда като добра сделка. Това, в комбинация с факта на навлизане на много малко добри специалисти в индустрията, поражда реални затруднения и рискове за бизнеса в бъдеще.

Заплатите в БПО сектора

Другият сектор, който направи подобен растеж в търсенето и като тенденция за увеличение на заплатите, са центровете за отдалечен съпорт, по-познати като BPO центрове. За последната година видяхме увеличение на заплатите от порядъка на 10-15% за позиции, свързани с някои от основните европейски езици като немски, френски и италиански. Подобен скок имаше и сред позициите, свързани с мрежови и системен съпорт. Подобна тенденция беше очаквана, т.к. имаше известен период на застой по отношение на индексирането на нивата в сектора. Тенденцията на по-високите нива обаче, създаде и закономерно по-високи очаквания от страна на работодателите във връзка с входните умения на кандидатите, като ниво на владеене на езика, технически умения, специфичен опит в сектора и като цяло намаляха възможностите за компромиси. Това, от своя страна, забавя запълването на нуждите от нови специалисти за целия сектор.

Заплатите през 2017 – накъде? 

За ИТ сектора ръстът в заплатите ще продължи и докато има голямо търсене – трендът ще е само нагоре.  Дали покачването на заплатите ще се запази със същия темп е отделен въпрос. Въпрос, който дискутират може би всички компании в бранша, бюджетирайки заплатите и разходите си за персонал през следващата година.

По отношение на социалните придобивки също очакваме да продължават да се развиват и еволюират – безплатни карти за спорт и допълнително здравно осигуряване са отдавна факт за повечето служители. Отдалечената работа или „работата от вкъщи“ ще стане все по-популярна като метод на работа и модел за привличане на ИТ специалисти. Компаниите ще стават все по-виртуални в стремежа си да са удобни за служителите си. Фрийлансърството като професия в ИТ също ще намери своето развитие поради покачените цени на труда.

Да очакваме ли нови компании на пазара?

Като цяло ситуацията на ИТ пазара не е тайна за много външни компании, които разглеждат България като потенциална локация за развитие на ИТ операциите си. Предполагаме, че новите инвеститори през 2017 на ИТ пазара ще бъдат основно малки и средни софтуерни компании или изнасяне на ИТ корпоративни екипи до 50-80 човека, което ще направи ИТ индустрията ни все по-многоцветна като пейзаж на фирмите в сектора, но не очакваме влизане на големи брандове от софтуернатата индустрия (дано не се окажем прави). За големите компании от Западна Европа и САЩ, които нямат все още офиси тук, ще ставаме все по-неатрактивни поради трудното изграждане на големи ИТ екипи в България и нарастващите разходи за заплати.

BPO индустрията през 2017 очакваме да продължи да има сериозен ръст, като предполагаме, че ще има влизане и на нови големи компании. Макар че става въпрос за доста по-голяма група от специалисти, предвид, че основният критерии е владеене на един или два чужди езика, виждаме, че намирането на хора в BPO сегмента също започва да става все по-трудно и времеемко. Наблюдаваме, от една страна, сериозна нужда от страна на работодателите за нови хора, а от друга страна – кандидати, които не могат да отговорят на очакванията на 100%, но не са склонни на компромиси. А компромис има и тези, които го постигат, печелят битката на този етап и продължават по-лесно напред. BPO ще продължи да има своето място на водещ сектор в България. Имаме потенциал за растеж с оглед на достатъчния брой езикови училища и паралелки, езикови центрове, както и прибирането на все повече българи от чужбина, което се очертава като тенденция през изминалата година. Това, около което следва да се положат усилия, е реабилитацията на престижа на професиите, свързани с отдалечения съпорт, което е въпрос на правилна комуникация и правилно разбиране на помагащите и консултиращите професии.

 

Задъхва ли се ИТ секторът в стремежа си към разрастване?

Задъхва ли се ИТ секторът в стремежа си към разрастване? Изпълниха ли се плановете за растеж през 2014, как се промениха мотивацията и заплатите на ИТ хората, има ли компании, които си тръгнаха, и да очакваме ли нови, коментира Ангел Маджаров – Operations Manager на Talent Hunter

Изминаващата 2014 за ИТ и БПО сектора беше интересна година на силен растеж. За пръв път ИТ индустрията се „задъха“ в стремежа си към разрастване. Това беше нещо очаквано и се усети доста значимо през тази година. Тази тенденция беше донякъде обусловена и от навлезлите нови фирми със сериозни амбиции за бърз растеж, но също така и от обявените от почти всички съществуващите в България ИТ компании планове за сериозно увеличаване на част от звената си.

Какви бяха плановете за 2014 и успяха ли компаниите да ги постигнат? Плановете за назначение като брой хора варираха от 100, 200, 400 и повече човека за една компания, което на сравнително малък пазар като нашия е сериозен ръст, при някои от тях – почти двоен. Ако в момента попитате повечето компании дали са изпълнени тези планове, много малка част от тях биха отговорили положително. Това се дължи на редица фактори, които се синтезират в израза „недостиг на хора“. Недостигът обаче не е само поради физическата липса на квалифицирани ИТ специалисти (който е безспорен факт).

Процесите за подбор при част от компаниите не са адаптирани към променената динамика на пазара тази година – многостъпков процес на интервюта, липса на компромиси по отношение на входни умения, трудно разбиране на потенциала на хората и възможностите им за адаптация и навлизане, разминаване на предлаганата работа и заплата спрямо пазарните нива, недобра комуникация нa предимствата на конкретната работа и отделните роли.

Кои са другите причини на затруднения растеж? ИТ специалистите са донякъде „презадоволени“ от възможности за работа и са в пасивна позиция спрямо търсенето на работа. Както сме казвали вече, ИТ е може би единствената индустрия в България, в която хората са в позиция на силата спрямо компаниите и реално хората избират компаниите, а не обратното. Този феномен, макар и позитивен, породи една нова за пазара тенденция и тя е, че част от ИТ специалистите започнаха да влагат все по-малко старание в участието си в процеса на подбор – не се стараят на технически тестове и не се поготвят за тях, не се стремят да разбират бизнес конкретиката на компаниите, с които ще се видят, и др. Част от ИТ специалистите демонстрират нагласа, че им е безразлично къде работят. Това кара мениджмънта на ИТ компаниите да има впечатления за общ спад в нивото на умения и ефективност на ИТ специалистите, което може да се очертае като начало на негативна тенденция, която ако продължи да се развива с времето и се мултиплицира, ще да доведе до реален спад на ИТ бизнеса, защото както всеки друг бизнес, и той се влияе от репутацията на експертите, които участват в него. Според мен няма бранш или икономически сектор в света, който да остане успешен и печеливш, ако експертите в него започнат да неглижират собствената си професия и умения, а в същото време искат да получават все повече и повече като условия просто защото носят дадена титла и предишен опит, без да са в състояние да докажат уменията си.

Кои са заложниците на растежа? В тази своеобразна битка на растежа на сектора в България по-малките ИТ компании (20-50 човека) и компаниите, които имат вътрешни ИТ звена, но основният им бизнес не е ИТ, като банки, телекоми, компании от бързооборотния бизнес и други, често са в неизгодна позиция, губят ИТ хора и нямат възможност да привлекат нови. Ако досега ИТ индустрията в България беше наситена с много малки и средни ИТ компании, а такива с над 300 човека се брояха на пръсти, през 2014 ИТ пейзажът се промени. Това беше продиктувано от развитието на съществуващите средни и големи ИТ компании и стъпването на нови и големи играчи на пазара. Заложници на растежа са до голяма степен и ИТ предприемачите, които в труден пазар трябва да привлекат ИТ професионалисти за осъществяването на своя интересна идея и тези експерти са основният им ресурс за случване на бизнеса и превръщането му в компания.

Позитивното събитие в ИТ индустрията? През 2014 се случиха няколко придобивания и сливания в ИТ и БПО бранша, но със сигурност най-значимото събитие в ИТ индустрията беше продажбата на най-голямата българска софтуерна компания – „Телерик“. Сделката е първа по рода си и със сигурност е историческо събитие за българския ИТ бранш. Тази сделка е и знакова за България като цяло, и за самочувствието на българските предприемачи, показвайки, че е възможно човек да успее да изгради международен бизнес, стартирайки в България, и да го реализира с мултимилионна печалба. Предвид зрелостта на ИТ пазара и наличието на много изградени и зрели в способностите си ИТ експерти, очакваме все повече хора да излязат извън корпоративните организациите и да опитат да изградят собствени предприемачески начинания. Вече има Start up общност, която набира скорост, налични са и инвестиционни фондове, които са готови да подпомогнат Start up компаниите и да участват с рисков капитал, за да спомогнат за растежа им. Също така очакваме и развитие на така наречения freelance пазар на ИТ експертите, което е друго разклонение на тенденцията за излизане извън корпоративния бизнес, с цел самоменажиране и продаване на труда си по по-различен начин на различни компании. Очакваме тази тенденция по излизане извън корпоративната среда да се развие през идните години, разбира се, пред предприемачите и freelance-рите седят сериозни предизвикателства в комерсиалната зона, т.е. намирането на пазар за продукта или труда си, намирането на допълнителни хора, контрол на качеството на работата и продукта и други.

Негативното събитие? И въпреки че годината мина под знака на бурно разрастване, в последното тримесечие на 2014 видяхме за пръв път от няколко години затваряне на операциите на 2 американски ИТ компании България, както и разпускането на софтуер девелопмънт операциите им в България. Видяхме и реално как хора в ИТ бранша останаха без работа, без да го очакват.

Новите компании и тяхната стратегия за навлизане на българския ИТ пазар? Новите компании, определено повлияха на нивата на заплатите, идвайки с идея за бърз растеж и използвайки по-високи нива на заплати като основен инструмент за бързо привличане на специалисти. Нововлезлите компании до голяма степен по този начин се опитват да се справят с трудноста на пазара по привличане на ИТ експерти. В кампаниите си по подбор понякога се случва да плащат тези нива на заплати за недотам подготвени хора, които не притежават насрещните умения за тези възнаграждения. Това имаше разнороден ефект върху хората в ИТ бранша, тъй като всички професионалисти се сравняват и си говорят помежду си. Всъщност най-важният въпрос е не просто колко висока е дадена заплата, а за какво си плаща компанията, която я дава – как е структурирана работата, доколко е интересна, качеството на мениджмънт и други елементи от организационната култура, за чиито липси понякога компаниите плащат нещо като компенсации, предлагайки по-високи заплати, което е справедливо разбира се. Същевременно това невинаги е добре разбрано от хората и въпреки високите нива на заплати, в част от тези нововлизащи компании вече се появи и текучество на напускащи хора, които са постъпили преди около 3-4 месеца – ясен знак за разминаване с очакванията за работа, среда, мениджмънт и т.н. От тази гледна точка нововлизащите компании вече имат нелеката задача, освен да продължат плановете за агресивно наемане, но вече и да задържат току-що наетите си служители, което може да се превърне в репутационен проблем, ако не се удържи навреме като тенденция и също така е ясен паказател, че за ИТ експертите в България не само възнаграждението е мотивиращ и задържащ фактор.

Заплатите в ИТ сектора в България – до кога е възможен ръст? По отношение на заплатите в ИТ сектора в България – със сигурност имат непрестанен ръст, но все още съществува значителна разлика между българските и западноевропейските и амерканските възнаграждения. Тази своеобразна „ножица“ позволява да има още поле за растеж на заплатите в България, може би за някои инвеститори от други региони по света заплатите на българските ИТ специалисти ще ги направят непривлекателни, но нека да сравним средновисока заплата на програмист в различни държави: в Германия е 5000-6000 евро, в Англия е около 7000 английски лири, в Израел е около 6000-7000 долара, а в САЩ е между 8000-10000 долара – при нас високите нива са в рамките на 4500-5000 лв., т.е. „ножицата“ е все още сравнително отворена за растеж до достигането на подобни нива, за да стане България неизгодна за инвеститорите по този критерий. От друга страна, заплатите в Азия са също постоянно нарастващи, а културните различия все още са силна бариера пред хомогенноста на компаниите и процеса им на софтуерно прозводство.

Каква беше 2014 за ИТ и БПО бизнеса? И така, в интензивната 2014 в ИТ бранша видяхме пълен цикъл на влизане на нови компании, развитие на съществуващи, изострена конкуренция за хора и успешна продажба на най-голямата ИТ българска компания, както и от друга страна, затваряне на ИТ компании и излизане на компании от България. Това показва и етапа на зрелост на ИТ бранша, той предполага и адекватна зрялост на ЧР и мениджмънт системите, за да могат организациите да продължат своя път напред, всяко изоставане в двете системи е пагубно в конкурентния етап на ИТ индустрията в България.   БПО пазарът също израсна много през 2014, за пръв път от досегашната история на сектора през второто и третото тримесечие силно се усети трудността по наемане на хора, владеещи два чужди езика – особено на хора владеещи френски, немски, италиански език и в комбинация с английски език. Стана реална липсата на подготвени хора и в този пазарен сегмент, а статистиката е за много по-голям процент на заети в БПО сектора хора, отколкото свободни и търсещи си работа. В това отношение ИТ и БПО пазарът започнаха да си приличат по недостига на квалифицирани хора, отговарящи на входното ниво умения, за да постъпят във фирмите.

Какъв е потенциалът на ИТ сектора и БПО индустрията? Всички в технологичния бранш виждат, че има сериозно бъдеще пред ИТ и БПО сектора и са необходими бързи промени – които многократно са предложени от браншовите организации на двата сектора, които да могат да „отпушат“ допълнително развитието им: ако се предприемат промените в образованието – за двата сектора – за осъвременяване и конкуретност на ИТ програмите в средните и висшите училища, а също така и засилване на линията на чуждоезиково обучение, което да даде възможност на повече хора да участват в БПО сектора; също и възможността за „внос“ на високотехнологични и езикови експерти за двата сектора – ИТ и БПО, може да се задържи и развие изгодната ни позиция за растеж и ликвидност. За всички е видно, че и ИТ и БПО секторите стават все по-значими за българската икономика и е добре да не бъде пропуснат моментът, да бъдат подкрепени в растежа им.

Да очакваме ли нови компании през 2015? Според мен компании от високотехнологичния сектор ще продължат да идват в България, и то с висок интензитет и през 2015 година. Вече са публични плановете на няколко нови ИТ компании и също така БПО центрове. Иконмическата криза поражда постоянен ръст на технологичната индустрия в целия свят. ИТ бизнесът е в подем, тъй като е решение за управление и оптимизация на бизнеси в различни индустрии и сектори на икономиката, внася подобрения в бизнеса, помага за свиване, контрол и намаляване на разходите и др. Т.е. хоризонтът на развитие на технологичната индустрия със сигурност има над 10-15-годишен хоризонт за перманантен ръст. И съответно търсенето в световен мащаб на ИТ професионалисти ще продължи да нараства.
Ясно е, че тенденция в Европа е и да се търси оптимизиране и съкращаване на разходи – това води към България част от инвеститорите. БПО секторът се разраства също на база на тези тенденции в България и се очаква да се удвои и утрои.

Глад за специалисти

В България не са много индустриите, в които ръстът да е значителен, а доходите на заетите в нея да надминават в пъти средния доход за страната. От друга страна, започват да се появяват първите сигнали, че пред растежа на индустрията има сериозни спирачки и те са свързани с най-важния актив на този бизнес – човешкият талант.

Виж още

Защо е трудно да се управляват високоталантливи хора

В последно време темата за талантите очертава като много модерна и широко дискутирана в бизнеса. Чуваме за „войни за талантите“ и други, което много ни напомня за следващо заглавие в сагата „Междузвездни войни“. Виждаме и превръщането на понятието талант в синоним на човек или в термин, който да замести поостарелите кадър или човешки ресурс. Това всъщност е доста подвеждащо и заблуждаващо. Талантът е дарба или набор от качества, които правят даден човек по-добър от останалите хора в дадено нещо. Това е човек, който в определена сфера може повече от другите.
Виж още