Front-end Developer

It / JavaScript


Talent Hunter has been a trusted recruitment partner to the IT and Telecom industry since 2008. We ensure that our candidates meet our clients at the right time and spot of their career development. We will be happy to accompany you on this professional quest!

“Give this world good energy “

Denzel Washington


Our client is leader in gaming industry. These brands have millions of registered customers globally, forming one of the largest online gaming businesses in the world.
For their new office in Bulgaria, we are looking to identify an experienced professional for the role of:

FRONT-END DEVELOPER

For the role we would expect from you:


Our client offers:So are you trying to give good energy?

Please send your recent CV stating the position title (SFD) in the subject line and we will contact you if you have the required skill set!


Give a chance to your dreams!Licensed by MLSP, license N 1641, valid until 31.10.2018


„Талънт Хънтър“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Талънт Хънтър“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Талънт Хънтър“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Талънт Хънтър“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

http://www.talenthunter.bg/categories/#It/JavaScript/256