Senior Full Stack .NET Developer

It / .NET

Senior Full Stack .NET Developer
Talent Hunter has been a trusted recruitment partner to the IT and Telecom industry since 2008. We ensure that our candidates meet our clients at the right time and spot of their career development. We will be happy to accompany you on this professional quest!

“Sooner or later, those who win are those who think they can.”

- Paul Tournier


Our client is an international company and leader at financial and advisory sector.

They work on a system mutually interacting software applications in a service-oriented architecture and MS Azure cloud environment. Develop software solutions for internal needs of the company including chatbot system, and have well-established standards of work with which it gives an opportunity for professional development.

Senior Full Stack .NET Developer

For the role we would expect from you:

Our client offers:


... So if you think YOU can, let us know by sending your recent CV.

Licensed by MLSP, license N 1641, valid until 31.10.2018


„Талънт Хънтър“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Талънт Хънтър“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Талънт Хънтър“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Талънт Хънтър“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

http://www.talenthunter.bg/categories/#It/.NET/270